Om foreningen / Vedtægter
VEDTÆGTER FOR SKOVSHOVED ∙ KLAMPENBORG GRUNDEJERFORENING


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Skovshoved ∙ Klampenborg Grundejerforening, forkortet til SKGF.

SKGF er en frivillig, upolitisk grundejerforening beliggende i Gentofte Kommune. Forenin-gens lo¬kalområde er Skovshoved Sogn, med undtagelse af det område i Skovshoved By, der dækkes af Byplan 21 fra 1976.

§ 2 Formål

SKGF’s formål er:

- At varetage grundejernes fælles interesser over for Gentofte Kommune og andre offentlige myndigheder
- At værne om lokalområdets herlighedsværdier

§ 3 Medlemmer

Som medlem af SKGF kan optages enhver grundejer og ejer af en ejerlejlighed beliggende i foreningens lokalområde. Medlemskab opnås ved betaling af det årlige kontingent og giver én stemme pr. medlemskab. Stemmeretten kan udnyttes på en årlig ordinær generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling.

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling og gælder for det følgende kalenderår. Undlader et medlem af indbetale kontingent inden udløbet af betalingsfristen, anses det pågældende medlem som udtrådt af foreningen og mister derved sin stemmeret. Betales restancen efter fristens udløb, kan medlemskabet genoptages.

Et medlem kan udelukkes af foreningen. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning udelukke et medlem, der ikke er bestyrelsesmedlem. Udelukkelse af et bestyrelsesmedlem skal besluttes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for udelukkelsen.

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Gentofte Kommune inden udgangen af april måned.

Der indkaldes til generalforsamling – ordinær såvel som ekstraordinær – med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske ved annoncering i Villabyerne og/eller andet lokalt blad eller skriftlig meddelelse via almindelig eller elektronisk post til hvert enkelt medlem.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, vedlagt det reviderede årsregnskab og budget for det kommende år, skal sendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen.

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles skriftligt via almindelig eller elektronisk post og være formanden i hænde senest den 15. marts.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
- Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor
- Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
- Behandling af rettidigt indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter og revisor
- Eventuelt

Generalforsamlingen vælger en dirigent ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagsbehandling og stemmeafgivelse.

Dirigenten udpeger to stemmetællere og gør opmærksom på, at hvert medlemskab kun giver ret til én stemme, og at dette gælder uanset medlemskabet er tegnet af to eller flere personer i forening.

Dirigenten afgør fra sag til sag, om det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre afstemningen ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning.

Skriftlig afstemning skal foretages, hvis enten et flertal af bestyrelsen eller minimum 10 af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, hvis ikke andet er angivet i vedtægterne. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan kun ske i forbindelse med en skriftlig af-stemning og forevisning af skriftlig fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som en ordinær generalforsamling og afholdes efter bestyrelsens beslutning.
Ekstraordinær generalforsamling kan også afholdes på begæring af mindst 20 medlemmer, når følgende betingelser er opfyldt:

- Begæringen er skriftlig og sendt med almindelig eller elektronisk post til formanden.
- Begæringen er begrundet og vedlagt en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Er disse betingelser opfyldt, skal formanden indkalde til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger efter begæringen er modtaget.

Der optages referat af generalforsamlingen, der lægges ud på foreningens hjemmeside, www.skgf.dk.

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Der vælges tillige 1-2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleant/-er vælges for 2 år ad gangen, dog undtaget formanden, der vælges for 1 år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant/- er kan finde sted.

Med undtagelse af formanden, der vælges direkte af generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med valg af næstformand, kasserer, web-master og sekretær.

Hvis opgaverne inden for web-masterens område eller andre områder ikke kan løses uden bistand fra en udefra kommende person eller firma, kan bestyrelsen beslutte at lade opgaverne udføre efter regning.

Til varetagelse af enkeltstående sager kan bestyrelsen udpege en person eller konsulent uden for bestyrelsen, der under ansvar for bestyrelsen får fuldmagt til at repræsentere foreningen. Hvervet er ulønnet.

Der afholdes 8-10 bestyrelsesmøder om året. Formanden, ved dennes forfald næstformanden, leder bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed udgør formanden/den fungerende formands stemme udslaget. Efter hvert møde udarbejder sekretæren et beslutningsreferat, der godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 6 Regnskab

Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.

Kassereren modtager og registrerer alle indbetalinger og afholder alle udgifter. Kassereren fører en elektronisk kassebog, der til enhver tid skal være tilgængelig for bestyrelsen. For-eningens penge anbringes i et pengeinstitut til den bedst mulige forrentning uden risiko.

Kassererens kontante beholdning må ikke overstige 1.000 kr.
Kassereren må kun efter bilag udbetale op til 2.500 kr. uden attestation fra formanden og i dennes fravær næstformanden.

Kassereren opstiller det årlige regnskab med revisorpåtegning til bestyrelsens godkendelse og underskrift og forelægger det efterfølgende på generalforsamlingen.

§ 7 Revisor

Revisor gennemgår regnskabet og foretager bilagskontrol. Det kontrolleres mindst én gang om året, om kassebeholdningen er til stede. Valg af foreningens revisor foretages af generalforsamling og gælder for et år.

§ 8 Vedtægtsændringer

Forslag om ændring af vedtægterne skal behandles af generalforsamlingen, hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer skal stemme for forslaget. Kan forslaget ikke vedtages efter denne bestemmelse, skal bestyrelsen sørge for, inden 30 dage, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, jf. § 4, afsnit 13 og 14, hvor forslaget kan vedtages ved simpelt flertal.

§ 9 Opløsning af foreningen

Opløsning kan ske efter forslag fra bestyrelsen eller medlemmer af foreningen, der tilsammen besidder mindst 50% af stemmeretterne. Opløsningen skal vedtages efter bestemmelserne for vedtægtsændringer, jf. § 8.

Den generalforsamling, der vedtager foreningens opløsning, skal tillige tage beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue.

§§ 1-9 er sålydende vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 24. maj 2016.


Underskrevet af bestyrelsen i Skovshoved Klampenborg Grundejerforening den 24. maj 2016


_______________ _______________ _______________ _______________
Flemming Lund Birgitte Saks Jannick Nytoft Susanne Rønnow


_______________ _______________
Birthe Thomsen Tove Forsberg
SKGF - Bestyrelsen  | info@skgf.dk